Trang chủ » Kho tài liệu » Ngôn ngữ lập trình C


Cập nhật ngày: 8/1/2017 11:09:01 AM

Bài 04 - Nhập và Xuất trong ngôn ngữ lập trình CTìm hiểu các hàm định dạng Nhập/Xuất  scanf(), printf()
Sử dụng các hàm Nhập/Xuất ký tự getchar(), putchar()