Trang chủ » Kho tài liệu » Lập trình WEB với ASP.NET MVC 5 (FULL)


Cập nhật ngày: 12/2/2017 12:28:25 AM

Bài 05 - Mảng và chỉ mục trong CShapeMảng một chiều
Mảng hai chiều
Lớp Array
Chỉ mục


Video Bài giảng
Video Hướng dẫn thực hành

Phần I

Hướng dẫn thực hành Lab05:

Lab 05.1

Viết chương trình C# thực hiện một số thao trên mảng một chiều như sau:

Lab 05.2

Viết chương trình C# thực hiện một số thao tác trên mảng hai chiều như sau:

Lab 05.3

Viết ứng dụng C# sử dụng chỉ mục đơn và chỉ mục kép

Lab 05.4

Viết ứng dụng C# sử dụng chỉ mục để mô phỏng danh sách các chương trong một quyển sách.

Phần II - Bài tập tự thực hành

Bài 5.1: Tạo ứng dụng C# và thực hiện những công việc sau. Bài 5.2: Tạo ứng dụng C# và thực hiện những công việc sau. Bài 5.3: Tạo ứng dụng C# và thực hiện công việc theo mô tả sau:
Cho 2 mảng như sau.
Bài 5.4: Viết chương trình C# thực hiện các công việc sau:  
Nguồn: Chung Trịnh - GTO