Trang chủ » Kho tài liệu » Lập trình hướng đối tượng với C#


Cập nhật ngày: 8/1/2017 9:27:18 PM

Bài 06 - Xây dựng lớp và cài đặt phương thứcGiải thích các lớp (class) và đối tượng (Object)
Xác định và mô tả các phương thức (Method)
Liệt kê các bổ từ truy cập (access modifiers)
Các phương thức nạp chồng (Overloading)
Phương thức khởi tạo(constructors), Phương thức hủy(destructors)