Trang chủ » Kho tài liệu » Hướng dẫn sử dụng JQuery


Cập nhật ngày: 4/23/2015 2:10:01 PM

Bài 2 – jQuery selectorsThư viện jQuery tận dụng sức mạnh của CSS selectors để cho phép người lập trình truy cập một cách nhanh chóng và dễ dàng đến các phần tử hoặc nhóm phần tử trong DOM. Một jQuery selector là một chức năng cho phép sử dụng các biểu thức để tìm ra các phần tử phù hợp từ DOM dựa trên các tiêu chí nhất định.


Thư viện jQuery tận dụng sức mạnh của CSS selectors để cho phép người lập trình truy cập một cách nhanh chóng và dễ dàng đến các phần tử hoặc nhóm phần tử trong DOM. Một jQuery selector là một chức năng cho phép sử dụng các biểu thức để tìm ra các phần tử phù hợp từ DOM dựa trên các tiêu chí nhất định.

 

Hàm $()

Tất cả các loại bộ lựa(selectors) có sẵn trong jQuery luôn bắt đầu với ký hiệu $, hoặc bạn cũng có thể sử dụng từ khóa jQuery để thay thế cho ký hiệu $.

Có 3 loại phần tử mà jquery hỗ trợ cho bộ lựa. Đó là:

 

B1: Tạo file bai2.html trong folder jquery mà chúng ta đã tạo trong bài trước. Nhập đoạn code sau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Viet Object - jQuery</title>
<script type="text/javascript" language="javascript" src="js/jQuery v2.1.1.min.js"></script>
</head>
 
<body>
<div id="content">Đây là nội dung trong thẻ #content.</div>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
    //Lấy nội dung trong thẻ #content
    var content = $("#content").text();
    //alert nội dung của thẻ ra
    alert(content);
});
</script>
</body>
</html>

B2: Mở file với trình duyệt

jQuery selectors