Trang chủ » Kho tài liệu » Hướng dẫn sử dụng JQuery


Cập nhật ngày: 4/23/2015 2:13:05 PM

Bài 3 – jQuery DOM AttributesCác Attributes(thuộc tính) trong DOM đều được jQuery hỗ trợ như là: class, id, src, title, href,…


Các Attributes(thuộc tính) trong DOM đều được jQuery hỗ trợ như là: class, id, src, title, href,…

 

Để có thể lấy được giá trị của thuộc tính, jQuery hỗ trợ người lập trình hàm attr(“tên thuộc tính”). Cú pháp:

1
$("tag/id/class").attr("attribute name");

B1: Tạo file bai3.html trong folder jquery. Nhập đoạn code sau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Viet Object - jQuery</title>
<script type="text/javascript" language="javascript" src="js/jQuery v2.1.1.min.js"></script>
</head>
  
<body>
<div id="content" title="Đây là tiêu đề">Đây là nội dung trong thẻ #content.</div>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
    //Lấy nội dung trong thuộc tính title của thẻ #content
    var title = $("#content").attr('title');
    //alert nội dung của thẻ ra
    alert(title);
});
</script>
</body>
</html>

B2: Mở file với trình duyệt

jQuery DOM Attributes