Trang chủ » Kho tài liệu » Lập trình CSDL MySQL


Cập nhật ngày: 4/22/2015 11:09:11 AM

Phát biểu SELECT trong MySQL (phần 1)
Phát biểu SELECT là một trong những yêu cầu MySQL truy vấn dữ liệu trên cơ sở dữ liệu chỉ định.

 

B1: Khởi động WAMP, mở trình duyệt, nhập đường dẫn http://localhost/phpmyadmin/

Phát biểu SELECT trong MySQL

B2: Chọn CSDL helloworld

Phát biểu SELECT trong MySQL

B3: Chọn thẻ SQL

Phát biểu SELECT trong MySQL

Phát biểu SELECT

Cú pháp

SELECT têntrường FROM tênbảng

Nếu như các bạn muốn chọn tất cả các trường trong một bảng thì dùng cú pháp như sau

SELECT * FROM tênbảng

B4: Chúng ta sẽ chọn ra tất cả các trường từ bảng instance

Phát biểu SELECT trong MySQL

B5: Click Go

Phát biểu SELECT trong MySQL 
Nguồn: vietobject