Trang chủ » Kho tài liệu » Lập trình CSDL MySQL


Cập nhật ngày: 4/22/2015 11:09:31 AM

Thêm một bản ghi(record) mới vào bảng trong MySQL
Sau khi đã tạo ra một bảng CSDL, chúng ta cần thêm dữ liệu cho nó. Các dữ liệu được lưu vào được gọi là các bản ghi(record).

Cú pháp để thêm một bản ghi vào bảng trong CSDL

INSERT INTO tênbảng (têncột) VALUES (giátrịtươngứng)

B1: Khởi động WAMP, mở trình duyệt nhập đường dẫn http://localhost/phpmyadmin/

Thêm một bản ghi(record) mới vào bảng trong MySQL

B2: Click chọn CSDL helloworld trong cột bên tay trái

Thêm một bản ghi(record) mới vào bảng trong MySQL

B3:

Thêm một bản ghi(record) mới vào bảng trong MySQL

B4: Chọn thẻ SQL

Thêm một bản ghi(record) mới vào bảng trong MySQL

B5: Nhập đoạn lệnh INSERT để thêm bản ghi

Thêm một bản ghi(record) mới vào bảng trong MySQL

Do cột id chúng ta để là auto_increment nên mỗi khi nhập dữ liệu mới, nó sự tự động đánh số, bắt đầu từ số 1 nên chúng ta không cần nhập dữ liệu cho cột id.

B6: Click Go

Thêm một bản ghi(record) mới vào bảng trong MySQL

B7: Click vào tên bảng instance trong cột bên tay trái

Thêm một bản ghi(record) mới vào bảng trong MySQL


Nguồn: vietobject